اعضا هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری هامون صبا

محمدمهدی عسگری ده آبادی

محمدمهدی عسگری ده آبادی

عضو غیر موظف هیأت مدیره
وی دکتری علوم اقتصادی و به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین در هیأت مدیره حضور دارد.
مهدی علی حسینی

مهدی علی حسینی

سرپرست و نائب رئیس هیات مدیره
وی دکتری مدیریت مالی و به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تامین در هیأت مدیره حضور دارد.
محمدعلی زمانی

محمدعلی زمانی

عضو غیر موظف هیأت مدیره
وی دانشجوی دکتری مدیریت مالی و به نمایندگی از شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده در هیأت مدیره حضور دارد.
مهدی یار سرشار

مهدی یار سرشار

عضو غیر موظف هیأت مدیره
وی فوق لیسانس مدیریت مالی و به نمایندگی از شرکت گروه مالی صبا تامین در هیأت مدیره حضور دارد.
فاقد نماینده

فاقد نماینده

شرکت کارگزاری صبا تامین