اعضا هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری هامون صبا

محمدمهدی عسگری ده آبادی

محمدمهدی عسگری ده آبادی

عضو غیر موظف هیأت مدیره
وی دکتری علوم اقتصادی و به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین در هیأت مدیره حضور دارد.
محسن صادقی باطانی

محسن صادقی باطانی

عضو غیر موظف هیأت مدیره
وی فوق لیسانس مدیریت مالی و به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تامین در هیأت مدیره حضور دارد.
سامان راجی

سامان راجی

عضو غیر موظف هیأت مدیره
وی فوق لیسانس مدیریت اجرایی و به نمایندگی از شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده در هیأت مدیره حضور دارد.
مهدی یار سرشار

مهدی یار سرشار

عضو غیر موظف هیأت مدیره
وی فوق لیسانس مدیریت مالی و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در هیأت مدیره حضور دارد.
علی همایون

علی همایون

مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره
وی فوق لیسانس مدیریت مالی و به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین در هیأت مدیره حضور دارد.