اعضا هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری هامون صبا

احمد خلج

احمد خلج

رئیس هیئت مدیره
وی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین در هیئت مدیره حضور دارد.
محسن صادقی باطانی

محسن صادقی باطانی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
وی فوق لیسانس مدیریت مالی و به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تامین در هیئت مدیره حضور دارد.
سامان راجی

سامان راجی

عضو غیر موظف هیات مدیره
وی فوق لیسانس مدیریت اجرایی و به نمایندگی از شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده در هیئت مدیره حضور دارد.
ارشاد کوششی

ارشاد کوششی

عضو غیر موظف هیات مدیره
وی فوق لیسانس حسابداری و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در هیئت مدیره حضور دارد.
بردیا خسروانی

بردیا خسروانی

عضو غیر موظف هیات مدیره
وی فوق لیسانس حسابداری و به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین در هیئت مدیره حضور دارد.